Wczytuję dane...
Regulamin

Regulamin sprzedaży internetowej Sklepu Nutrismed, www.nutrismed.pl


1. Postanowienia ogólne

a) Regulamin określa warunki i zasady sprzedaży prowadzonej przez sklep internetowy pod adresem www.nutrismed.pl którego włascicielem jest  AURIFER Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie  przy ul. Orłowskiego 11/1, 04-830 Warszawa. Numer NIP: 7010274671, KRS 0000377663, REGON 142799208 prowadzącą sprzedaż dietetycznych środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego za pośrednictwem Internetu. 

b) Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej Klientem, a sprzedającym, zwanym dalej AURIFER Sp. z o.o.

c) Kupującym może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca konto poczty elektronicznej oraz posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

d) Każda osoba składająca zamówienie (zwana dalej Klientem) w sklepie internetowym www.nutrismed.pl jest zobowiązana zapoznać się z regulaminem. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia Klienta z zawartych w nich zasad.

e) Podczas dokonywania zakupów w sklepie internetowym Klient potwierdza fakt zapoznania się z niniejszym regulaminem i potwierdza, że akceptuje go w obowiązującej formie.


2. Dane Klienta

a) Podanie danych osobowych w formularzu rejestracyjnym niezbędne jest do przeprowadzenia transakcji zakupu. W interesie Klienta leży podanie prawidłowych danych umożliwiających kontakt i dostarczenie zamówionego towaru – AURIFER Sp. z o.o.. nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z błędnego podania danych.

b) AURIFER Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia, w wypadku gdy dane podane przez Klienta podczas rejestracji, będą niezupełne (brak imienia, nazwiska, adresu, nr telefonu bądź adresu mailowego),lub gdy dane podane przez Klienta są błędne lub nieprawdziwe.


3. Polityka ochrony prywatności

a) Podanie przez klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwia dokonanie zakupów. Dokonując zakupu Klient wyraża zgodę na wykorzystywanie danych osobowych Klienta w celu i w zakresie potrzebnym dla wykonania przez sprzedawcę zamówienia (tj. dla dostarczenia Klientowi przesyłki i dokonania rozliczeń).


4. Przedmiot działalności

a) Przedmiotem działalności sklepu internetowego www.nutrismed.pl jest sprzedaż wyrobów sodków dietetycznych specjalnego przeznaczenia medycznego oraz kosmetyków za pośrednictwem Internetu.

b) AURIFER Sp. z o.o. prezentuje cyfrowe zdjęcia oferowanych produktów. Zdjęcia oferowanych produktów są autorstwa AURIFER Sp. z o.o. i partnerów, staramy się aby prezentowane zdjęcia miały najwyższą jakość i w dokładny sposób odzwierciedlały rzeczywisty stan i kolorystykę wyrobów. Ewentualne nieznaczne różnice kolorystyczne między prezentacją internetową a wyglądem oryginału, jakie mogą wystąpić, wynikają z powodów technicznych i AURIFER Sp. z o.o. nie ponosi za nie odpowiedzialności.


5. Zakupy

a) Zamówienie w Sklepie internetowym składa się za pomocą:                                                                                                                                                                                                                - formularza dostępnego na witrynie www.nutrismed.pl,                                                                                                                                                                                                                      - e-mailowo pod adresem biuro@nutrismed.net,                                                                                                                                                                                                                                    -  telefonicznie pod numerem   801 703 324                                                                                                      

b) Dodanie produktu do „koszyka”, oraz naciśnięcie przycisku potwierdzam oznacza złożenie zamówienia (oferty kupna).

c) Umowę uważa się za zawartą, jeśli w ciągu 24 godzin
roboczych od złożenia zamówienia, pracownik Sklepu internetowego potwierdzi dostępność produktu do  sprzedaży, a tym samym poinformuje o przyjęciu zamówienia do realizacji.

d) Zapłata za produkt uiszczana jest na podany rachunek bankowy AURIFER Sp. z o.o.,ul.Orłowskiego11/1, 04-830 Warszawa.                                                                                      ALIOR Centrala 82 2490 0005 0000 4520 6577 7153

Wpłata powinna być dokonana w ciągu 7 dni roboczych od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Zapłata ceny jest warunkiem koniecznym dla powstania skutku rozporządzającego zawartej umowy sprzedaży.

e) Pracownik AURIFER Sp. z o.o. informuje o zmianach w zamówieniu. Informacje te wysyłane są na podany przez Klienta adres e-mail lub numer telefonu.

f) Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzone są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego DOTPAY

g) Sklep wystawia faktury VAT.


6. Ceny

a) Wszystkie ceny podane na stronach Sklepu internetowego są podawane w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto.

b) Podane ceny wyrobów nie zawierają kosztu dostawy.

 
7. Dostawa

a) Dostawa realizowana jest na obszarze Polski i następuje za pomocą firmy kurierskiej, zgodnie z obowiązującym cennikiem.

b) Koszty dostawy nie są zawarte w cenie produktu. Koszty dostawy pokrywa Klient.

c) Aurifer Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za skutki zdarzeń losowych, na które nie miał wpływu, a które uniemożliwiły lub utrudniły wykonanie umowy (pożar, powódź, strajk itd.)

d) Termin realizacji złożonych zamówień do 14 dni roboczych od daty potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji,termin ten może ulec wydłużeniu jesli towar sprowadzany jest na specjalne zamówienie Klienta.


8. Wady, zwroty

a) Sprzedawca prosi Klientów o sprawdzenie przesyłki w obecnosci kuriera. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń towaru, prosimy o spisanie z kurierem doręczajacym protokół szkody firmy kurierskiej i przesłanie go na adres biuro@nutrismed.net lub dostarczenie w inny wybrany przez Klienta sposób. Spisanie protokołu nie jest jednak warunkiem koniecznym do zwrotu towaru lub reklamacji.

b) Kupujacemu przysługuje prawo do:

- zwrotu towaru w ciagu 14 dni od daty otrzymania towaru bez podania przyczyny,

- reklamacji towaru

c) W przypadku zwrotu towaru lub jego reklamacji Kupujacy proszony jest o wypełnienie formularza zwrotu towaru. Nie jest to jednak warunek konieczny do zwrotu towaru lub uznania reklamacji.

d) W przypadku zwrotu towaru lub uwzglednienia reklamacji Sklep zwraca Klientowi kwotę obejmujacą cene towaru oraz koszty wysyłki towaru za pomoca najtańszej dostepnej w sklepie opcji dostawy. Koszty odesłania towaru w przypadku odstapienia od umowy ponosi Klient, natomiast koszty zwrotu towaru przy reklamacji w razie jej uwzględnienia ponosi Sklep.

e)  Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie, faxem lub w formie elektronicznej w terminie 14 dni od dnia Dostawy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. W razie skutecznego odstąpienia od Umowy sprzedaży umowa jest uważana za niezawartą. Klient zobowiązany jest do zwrotu zakupionego Towaru, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Towar powinien zostać zwrócony w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

f) Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy i Sklep jest uprawniony do potrącenia od zwracanej Klientowi kwoty równowartość pomniejszonej wartość.

g) AURIFER Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z błędnego wykorzystywania oferowanych produktów.

h) Wady fizyczne (uszkodzenia) powinny być zgłaszane bezzwłocznie. Nieznaczne różnice kolorystyczne między prezentacją internetową a wyglądem oryginału, jakie mogą wystąpić, wynikają z powodów technicznych i nie mogą być przedmiotem reklamacji. Jednakże AURIFER Sp. z o.o. dołoży starań, aby cyfrowe fotografie prezentowanych produktów były najwyższej jakości.


9. Prawa autorskie

a) Wszystkie produkty prezentowane na stronie www.nutrismed.pl znajdują się na niej za zgodą i wiedzą właścicieli praw autorskich tychże produktów.


10. Zakończenie

a) W sprawach nieregulowanych przez niniejszy regulamin stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.