Wczytuję dane...
Wzór odstąpienia od umowy

                                                                                                                                                                                                                                    Miejscowość, data…………………….

………………………………………

………………………………………

………………………………………

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

Adres konsumenta(-ów)

                                                                                                                                                                                                                           www.nutrismed.pl

                                                                                                                                                                                                               Aurifer Sp.zo.o, ul.Orłowskiego 11/1,

                                                                                                                                                                                                                           04-830 Warszawa

   

Oświadczenie

o odstąpieniu od umowy

zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa

Ja/My (*)………………….…………….........................................................................................................niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*)

odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) ………………………………..……...................................................................................................................

umowy dostawy następujących rzeczy(*) …………………………………………………………........................................................................................................................................

umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy/o świadczenie następującej usługi(*)…………………………………………………

Data zawarcia umowy1 /odbioru2 (*)………………………………………..……………….

                                                                                                                                                                                                             ……………………………………..................................................

                                                                                                                                                                                                                     Podpis konsumenta(-ów)

(*) Niepotrzebne skreślić

1. podać, jeżeli umowa dotyczyła świadczenia usług

2 .podać, jeżeli umowa dotyczyła zakupu towaru